Aanmelden

Indien ouders overwegen hun kind op onze school te plaatsen, dan kunnen zij zich aanmelden voor een gesprek met de directeur. In het gesprek met de directeur wordt uitleg gegeven over de identiteit van de school en over onze werkwijze. Ouders krijgen ruim de gelegenheid vragen te stellen. Na het informatieve gedeelte is het mogelijk de school te bekijken en de sfeer te proeven. De directeur geeft na het gesprek een aanmeldingsformulier mee.

Ongeveer drie maanden voordat uw kind vier jaar wordt ontvangen de ouders een intakeformulier. De bouwcoördinator zorgt met de kleuterbouwcollega’s dat de kinderen verdeeld worden over de groepen. De leerkracht waar het kind bij komt houdt de intake met de ouders. Na de intake wordt er pas besloten of de Prinsenhof passend onderwijs kan bieden aan het kind. Als hier geen twijfel over is dan meldt de leerkracht aan de ouders dat het kind is aangenomen. Wanneer er wel twijfel is neemt de leerkracht contact op met de bouwcoördinator voor overleg en eventueel wordt intern begeleider ingeschakeld. Uiteindelijk neemt de directeur de eindbeslissing.

Voor leerlingen die van een andere basisschool komen, geldt dat een toelatingsonderzoek wordt gedaan, alvorens te besluiten tot definitieve plaatsing. Bij verandering van basisschool ontvangen wij tevens een onderwijskundig rapport van de school van herkomst. Een aanvulling op de procedure kan zijn dat contact wordt gezocht met de betreffende school.

Wanneer een groep vol zit, kunnen we helaas niet direct tot plaatsing overgaan. Kinderen die een broertje of zusje hebben die de school reeds bezoekt, hebben voorrang mits tijdig ingeschreven. Indien de ouders definitief besluiten hun kind op onze school te plaatsen dienen zij een aanmeldingsformulier in te vullen en te ondertekenen. 

Voorafgaand aan de definitieve plaatsing bestaat voor leerlingen de mogelijkheid gedurende enkele (maximaal 4) dagdelen te komen wennen in hun nieuwe groep. Het wennen geldt niet voor leerlingen die direct na de zomervakantie worden geplaatst. De leerkracht bespreekt, tijdens het intakegesprek, de mogelijkheden voor het wennen met de ouders.